WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA NAUKĄ JĘZYKA KASZUBSKIEGO

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO

 

Dlaczego warto uczyć się języka kaszubskiego?

... Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu...”

Jan Paweł II, Sopot 5 czerwca 1999 r.

W naszej szkole odbywają się zajęcia języka kaszubskiego - w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz języka i literatury kaszubskiej uczniowie poznają historię, kulturę, tradycje, zwyczaje, obrzędy, pieśni, tańce i rękodzieło. Dwie godziny lekcje tygodniowo realizowane są w sali lekcyjnej, a trzecia godzina przeznaczona jest na warsztaty oraz wycieczki finansowane z subwencji oświatowej.

Dlaczego warto uczyć się języka kaszubskiego?

  1. Mieszkamy w regionie o ciekawej kulturze i bogatym języku.

  2. Dzięki lekcjom języka kaszubskiego dziecko poznaje jedyny język regionalny
    w Polsce oraz jego historię, dziedzictwo i tradycje Kaszub.

  3. Dzieci znające język kaszubski łatwiej uczą się kolejnych języków oraz są bardziej tolerancyjne i otwarte na inne kultury.

  4. Dzieci są świadome swojej tożsamości kulturowej.

  5. Znajomość języków małych ojczyzn staje się cechą wyróżniającą i niezwykle pożądaną w obliczu powszechnej znajomości języka angielskiego.

Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń, którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły – druk wniosku do pobrania powyżej.

Wniosek złożony raz obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w szkole podstawowej – czyli do końca VIII klasy. Rodzice mają prawo wypisać dziecko z zajęć drogą pisemnej rezygnacji na początku roku szkolnego.

Uwaga!!! W trakcie roku szkolnego nie ma możliwości wypisania dziecka z zajęć.